slajd1.jpeg
Shadow

POLSKI

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy ANTA , ul. Koralowa 1, 42-256 Olsztyn, Polska, NIP: 5731026821

2) Można z nami się kontaktować:

• telefonicznie pod numerem telefonu+48 34 328 55 76

• przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Inspektorem ochrony danych jest Andrzej Jagoda ;
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu Wysłania wiadomości przy uzyciu formularza kontaktowego;
5) Odbiorcą danych osobowych będą ANTA oraz firmy kurierskie;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat;
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
9) podanie danych osobowych jest wymogiem technologicznym w formularzu kontaktowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wysłania wiadomości;
    

DEUTSCH

1) Nach art. 13 Abs. 1 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016. Über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Allgemeine Datenschutzverordnung) - weiter: RODO, wir informieren Sie, dass der Administrator Ihrer persönlichen Daten Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ANTA, ul. Koralowa 1, 42-256 Olsztyn, Polen, NIP: 5731026821

2) Sie können uns kontaktieren:

• telefonisch unter + 48 34 328 55 76

• per E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Datenschutzbeauftragter ist Andrzej Jagoda;
4) Persönliche Daten werden verarbeitet, um Nachrichten über das Kontaktformular zu senden;
5) Der Empfänger der persönlichen Daten wird ANTA und Kurierunternehmen sein;
6) Persönliche Daten werden für 3 Jahre gespeichert;
7) Sie haben das Recht, ihre Daten zuzugreifen und das Recht auf Berichtigung, Löschung, Verarbeitungsbeschränkungen, das Recht, die Daten zu übertragen, das Recht zu, die richtige Zustimmung, ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung jederzeit zu widerrufen, die auf der Zustimmung beruhte vor sein Rückzug;
8) Sie haben das Recht, eine Beschwerde an den Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der Verletzung des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten oder andere Rechte geltend zu machen, die aufgrund der REDO gewährt werden.
9) die Bereitstellung personenbezogener Daten ist eine technologische Anforderung im Kontaktformular. Sie sind verpflichtet, diese bereitzustellen, und die Folge der Nichtbereitstellung personenbezogener Daten ist die Unfähigkeit, eine Nachricht zu senden;

 

ENGLISH

1) According to art. 13 para. 1 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) - further: RODO, we inform you that the administrator of your personal data is Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ANTA, ul. Koralowa 1, 42-256 Olsztyn, Poland, NIP: 5731026821

2) You can contact us:

• by phone at + 48 34 328 55 76

• by e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Data protection officer is Andrzej Jagoda;
4) Personal data will be processed in order to Send messages using the contact form;
5) The recipient of personal data will be ANTA and courier companies;
6) Personal data will be stored for a period of 3 years;
7) You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data transfer, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal;
8) you have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data in the scope of violation of the right to the protection of personal data or other rights granted by virtue of the REDO.
9) providing personal data is a technological requirement in the contact form. You are obliged to provide them, and the consequence of not providing personal data will be the inability to send a message;

 

RUSSIAN

1) Согласно ст. 13 п. 1 Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмены Директивы 95/46 / EC (общее регулирование защиты данных) - далее: RODO, сообщаем вам, что администратором ваших персональных данных является Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ANTA, ul. Koralowa 1, 42-256 Olsztyn, Poland, NIP: 5731026821

2) Вы можете связаться с нами:

• по телефону + 48 34 328 55 76

• по электронной почте: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Сотрудник по защите данных - Анджей Ягода;
4) Личные данные будут обработаны для отправки сообщений с использованием контактной формы;
5) Получателем персональных данных будут ANTA и курьерские компании;
6) Личные данные будут храниться в течение 3 лет;
7) Вы имеете право на доступ к данным и право на исправление, подчистка ограничений обработки, право на передачу данных, право на объект, право отозвать свое согласие в любое время, не влияя на законность обработки, которая была основана на согласии предварительнога его изъятие;
8) вы имеете право подать жалобу Президенту Управления по защите личных данных в рамках нарушения права на защиту персональных данных или других прав, предоставленных в соответствии с REDO.
9) предоставление персональных данных является технологическим требованием в контактной форме. Вы обязаны их предоставить, и последствием не предоставления персональных данных будет невозможность отправить сообщение;

ul. Koralowa 1 42-256 Olsztyn Polska - fax +48 34 3285279 - tel. +48 34 3285576 - tel. +48 605 222 752

Copyright © 2015-2021 ANTA - All Righst Reserved. Images or logos may not be reproduced without permission.